Polityka Prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy Państwa, że stosujemy przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „Rozporządzenie”).

Administratorem Państwa danych osobowych jest Exago Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000875366, numer NIP: 7011009652, numer REGON: 387791533.

Informacje ogólne

 1. Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Administratora:
 • zawarcie i wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia
 • wykonanie ciążących obowiązków prawnych nałożonych przepisami prawa – art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia
 • ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń oraz przed roszczeniami (prawnie uzasadnione interesy Administratora) – art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia
 • wysyłka newsletteru – informowanie o swojej działalności (prawnie uzasadnione interesy Administratora) – art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia
 1. Dane osobowe mogą̨ być́ pozyskane bezpośrednio od osoby, której dotyczą̨,
  jak również̇ pośrednio w trakcie działalności Administratora.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe zwykłe Klientów, osób zainteresowanych, w szczególności dane teleadresowe.
 3. Państwa dane osobowe przekazywane są̨ podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora w związku z podjętą współpracą̨ (m.in. obsługującym systemy teleinformatyczne, świadczącym usługi doradcze), jak również udostępniane są innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu (m.in. prowadzącym działalność pocztową, kurierską).
 4. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym zawsze w przypadku realizacji
  przez Administratora zadań wynikających z jego obowiązków prawnych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia współpracy oraz realizacji umowy. Niepodanie danych może uniemożliwić zawarcie umowy.

II Przetwarzanie na podstawie zgody

 1. Jeśli zostanie wyrażona zgoda na wykorzystywanie własnych danych, treść zgody będzie określać cel przetwarzania danych (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia).
 2. Gdy podstawą prawną jest zgoda, podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niepodanie danych może utrudnić lub całkowicie uniemożliwić współpracę z Administratorem.
 3. Udostepnienie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia współpracy oraz realizacji umowy. Niepodanie danych może utrudnić́ lub całkowicie uniemożliwić współpracę z Administratorem.

III Prawa osoby, której dane są przetwarzane

 1. W każdym czasie przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do treści danych,
  ich poprawiania, sprostowania oraz przeniesienia, do ich usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 2. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, osobie przysługuje prawo
  do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Dane osobowe zostaną̨ usunięte po odwołaniu zgody albo, gdy staną̨ się̨ niepotrzebne
  do celów, do których zostały zgromadzone. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe
  w zakresie i terminie wynikającym z przepisów prawa (m.in. wymogi podatkowe, rachunkowe, pracownicze, odszkodowawcze).
 4. Przetwarzanie danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.