Rodo

Informujemy Państwa, że dane osobowe przetwarzane są na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „Rozporządzenie”).

Administratorem Państwa danych osobowych jest Exago Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000875366, numer NIP: 7011009652, numer REGON: 387791533.

Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w celu:
a) podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia);
b) prowadzenia procesu rekrutacji osób zainteresowanych podjęciem pracy albo współpracy z Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. b oraz c Rozporządzenia);
c) wykonania ciążących obowiązków prawnych nałożonych przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. c  Rozporządzenia);
d) ustalenia, dochodzenia, obrony roszczeń oraz obrony przed roszczeniami, marketingu  (art. 6 ust. 1 lit. b oraz f Rozporządzenia; prawnie uzasadnionymi interesami są prawo dochodzenia roszczeń i obrony przed nimi, marketing usług Administratora).

Jeśli dane osobowe miałyby być przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody na ich wykorzystywanie, treść właściwego formularza, za pomocą którego będą dane zbierane, będzie określać cel przetwarzania tych danych (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia).

Państwa dane osobowe przekazywane są podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora w związku z podjętą współpracą (m.in. obsługującym systemy teleinformatyczne, świadczącym usługi doradcze, współpracującym w zakresie świadczonych przez Administratora usług), jak również udostępniane są innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu (m.in. prowadzącym działalność pocztową, kurierską, prawną).

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. Przetwarzanie danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.W przypadku danych osobowych przetwarzanych w związku z obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa, okres przechowywania danych wynika z poszczególnych aktów prawnych.

W przypadku przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy lub w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, dane będą przechowywane odpowiednio do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń związanych z umową, zrealizowania prawnie uzasadnionych interesów Administratora, do chwili wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
Dane osobowe przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody zostaną usunięte po odwołaniu w dowolnym momencie zgody. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed jej wycofaniem. 

W związku z przetwarzaniem przez Administratora Państwa danych osobowych przysługuje Państwu:
a) prawo do żądania dostępu do treści swoich danych;
b) prawo do poprawiania i sprostowania swoich danych;
c) prawo do usunięcia swoich danych („prawo do bycia zapomnianym”);
d) prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych;
e) prawo do przenoszenia swoich danych;
f) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

W zakresie przetwarzania danych w ramach świadczenia pomocy prawnej, Administrator może odmówić realizacji niektórych z ww. praw.Przetwarzanie Państwa danych oparte jest na zasadzie dobrowolności. Jednakże niepodanie danych może utrudnić lub całkowicie uniemożliwić realizację usług przez Administratora. Podanie danych osobowych w związku z realizacją przez Administratora obowiązków prawnych jest Państwa obowiązkiem, a ich niepodanie uniemożliwi podjęcie współpracy. Podanie danych osobowych, gdy podstawą prawną przetwarzania jest zgoda, jest dobrowolne.)